Ministerie van VROM: Project Integriteit

Zomer lunchgesprekken integriteit voor de TOP 200
In de zomer lunchgesprekken stond bewustwording van dilemma’s en hoe daarin integer te handelen centraal.. Denk-gesprekken bestaan uit een vaste structuur. In deze structuur worden ‘momenten van ongemak’ gerelateerd aan concrete dilemma’s die bij VROM spelen. Door het voeren van denkgesprekken ontstaat begrip voor en inzicht in verschillende standpunten. Er wordt gereflecteerd op morele keuzes en er vindt onderzoek plaats naar gemeenschappelijke waardes. 

Denkgesprekken Integriteit in het introductieprogramma
Het succes van de lunch-denkgesprekken rond integriteit waren basis van de inpassing van de denkgesprekken in het introductieprogramma van alle nieuwe VROM-medewerkers.
Nieuwe medewerkers worden tijdens het introductieprogramma met een Socratisch denkgesprek vertrouwd gemaakt met het omgaan met dilemma’s. Deze methode van het voeren van denkgesprekken wordt toegepast om integriteit te ontwikkelen. 

Nazomerdebatten Integriteit
Bij het ministerie van VROM is behoefte aan een vervolg op de succesvolle lunchgesprekken. De implementatie van de nieuwe gedragscode, die destijds naar aanleiding van de zomerlunchgesprekken is gemaakt, heeft een centrale plaats in het nieuwe programma.
Doelstelling van het vervolgtraject integriteit is enerzijds een verdieping aan te brengen in de materie rond integriteit en anderzijds een verbreding van de bekendheid met de integriteitaanpak binnen de VROM organisatie te bewerkstelligen. 
 
Klik hier voor het artikel “Kan je zitten op een glijdende schaal”

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu