De mens centraal bij organisatieontwikkeling

Een organisatie kan zich alleen vernieuwen als ook haar medewerkers de wil en de mogelijkheden hebben om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Het veranderen van de organisatiestructuur of het introduceren van nieuwe kernwaarden als ‘ondernemingsgeest’ of ‘klantvriendelijk werken’ is op zichzelf niet voldoende.

Om veranderingen tot stand te brengen, hebben organisaties de volledige creatieve inzet van hun medewerkers nodig. Dat vraagt om speelruimte en tegelijkertijd om sturing. Deze paradox ziet er in elke organisatie anders uit en zal ter plekke moeten worden ‘opgelost’ door nauwkeurig te kijken welke sturing daar effectief is.

 

Verandering van binnenuit

Firmament begeleidt uw organisatie en haar medewerkers in een maatwerk ontwikkelingsproces waarbij een beroep gedaan wordt op creativiteit, lerend vermogen en intuïtie. Op deze manier ondersteunen wij zowel de groeimogelijkheden van uw leidinggevenden en medewerkers als de doelen van uw organisatie.

We zijn ervan overtuigd dat de meest vruchtbare ontwikkelingsweg van organisaties loopt via de individuele ontwikkeling van de mensen binnen de organisatie. Duurzame veranderingen in mensen en organisaties ondersteunen wij door aan te sluiten bij het aanwezige ontwikkelingspotentieel. Wat wij noemen: verandering van binnenuit.

Onze aanpak is gericht op het bewerkstelligen van het commitment dat nodig is om individuen in staat te stellen van binnenuit veranderingen te initiëren die leiden tot blijvende veranderingen in de organisatie. Zodat mensen zich committeren aan organisatieveranderingen die zij zèlf zinvol en noodzakelijk achten.

 

Organisaties onherstelbaar verbeterd

Wij gaan er van uit dat organisaties en organisatievraagstukken in stand worden gehouden door mensen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de individueel en collectief geleefde opvattingen en overtuigingen. Daarom vragen wij van onze opdrachtgevers de bereidheid hun overtuigingen en intenties te onderzoeken in functie van de beoogde veranderingen van het systeem als geheel. Gezamenlijk ontmaskeren en neutraliseren we de ‘verborgen bestuurders’ die zich in organisaties èn in onszelf plegen schuil te houden. Van hieruit kunnen organisaties onherstelbaar verbeteren.
Individuele deelnemers aan onze trajecten krijgen onherroepelijk meer contact met hun eigen mogelijkheden om latente positieve krachten binnen zichzelf en hun organisatie aan te spreken en doorbraken te bewerkstelligen; hun handelen wordt gerichter en effectiever.

 

Vertrekpunt: het vraagstuk van de organisatie

Vertrek- en ijkpunt van onze ondersteuning is steeds het vraagstuk van de organisatie en haar management, zoals dat door het management ervaren en geformuleerd wordt. Van daaruit wordt via ‘explorerend actieonderzoek’ gewerkt aan de individuele belevingen daarvan. Hiermee start het proces van voortschrijdend inzicht bij alle betrokkenen. Verleden-inzicht en toekomst-uitzicht worden daarbij in het hier en nu aan elkaar gerelateerd. Dit voorkomt dat idealen te ver weg worden geprojecteerd in abstracte visies en missies.

Tijdens onze begeleiding worden moderne bedrijfskundige en menskundige principes van veranderingsmanagement overgedragen en getraind.

Klik hier voor onze training Masterclass Verandermanagement