Action Learning

De methode Action Learning was en is een antwoord op de zich steeds sneller opvolgende veranderingen, complexiteiten en dualiteiten van de huidige werkomgeving. De gedachte van Action Learning is dat leren en werken gelijk opgaat, zodat kennis direct toepasbaar is. Kennis die niet direct toepasbaar is, is overbodige kennis. Deze is immers snel verouderd als het niet onderhouden wordt.

De formule van Action Learning luidt: P + Q (Learning is Programmed knowledge and Questioning insight). Geprogrammeerde kennis is gebaseerd op het verleden en vastgelegd in boeken, artikelen enzovoort. Programmed knowledge is de bagage van de ervaren manager. Om echt in het leren vooruit te lopen op veranderingen, om echte gedragsveranderingen teweeg te brengen en een lerende organisatie voort te brengen is Questioning insight nodig.  Questioning insight is een methode van vragen stellen die persoonlijke vooronderstellingen en aannames kritisch onderzoekt.

Action Learning, met name de questioning insight, richt zich op double loop learning. Double loop learning houdt het vernieuwen van een aangetroffen situatie in. Daar waar het in single loop learning het oplossen van bekende problemen betreft, is double loop learning het oplossen van tot dan toe onbekende problemen (in Action Learning termen “Puzzles” genoemd). Het trekt aannames in twijfel om zo tot een nieuwe theorie van het probleem te komen.

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”

Albert Einstein

Deelnemers aan action learning leren door reflectie op eigen handelen. Hoewel deelname altijd vrijwillig is, is de toepassing nooit vrijblijvend. Het is namelijk de bedoeling dat action learners zich bezig houden met “echte” problemen op het werk, vaak in de vorm van een project, waaraan ook een opdrachtgever verbonden is.

Een Action Learning programma duurt in de regel 6 maanden tot een jaar en kent een vaste structuur van vier type bijeenkomsten.

  1. Startbijeenkomst
  2. Reflectie bijeenkomsten (Questioning insight)
  3. Geprogrammeerde Leer bijeenkomsten (Programmed Learning: inhoudelijk aanbod op aanvraag, just-in-time learning)
  4. Resultaatbijeenkomst

Rollen binnen Action Learning

Er zijn in een Action Learning traject rollen belegd voor iedere AL betrokkene afzonderlijk. Als geheel vormen zij een leernetwerk met eigen verantwoordelijkheden: 1.De deelnemer 2.De sponsor 3.De opdrachtgever 4.De facilitator. Vaak komen de sponsor, de opdrachtgevers, de facilitators en wellicht vertegenwoordigers van de deelnemers tussentijds bij elkaar in leernetwerkbijeenkomsten om te evalueren en bij te stellen. Via deze bijeenkomsten kan de organisatie als geheel lering trekken uit wat er binnen de AL groepen tot stand wordt gebracht. Op diverse niveaus gaat daarmee persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand.

Action Learning bijeenkomsten

De leerbehoeften van de deelnemers worden in de AL groepen ingebracht, vaak via POP’s, en vastgesteld/gespecificeerd in het licht van het project. Er wordt dus onderzocht hoe de leervraag verbonden wordt met het projectwerk.

Borging: Het startportfolio en het ontwikkelportfolio

In het starportfolio van de deelnemer is minimaal opgenomen het project waaraan men gedurende het traject aan werkt en wat men specifiek binnen de uitvoering van het project wil leren. Alsmede de resultaatgebieden, bijvoorbeeld innovatie.  Verder kan worden opgenomen bijvoorbeeld de uitkomst van een ontwikkel¬assessment, 360 graden feedback of conclusies uit ontwikkelgesprekken met direct leidinggevenden. Ook worden in het startportfolio vast suggesties gedaan voor programmed learning. Het startportfolio wordt gedurende het traject door de deelnemers zelf uitgebreid naar een ontwikkelportfolio.