Optimaal functionerende teams

Firmament teamcoaches zetten zich in om effectieve teams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en hun focus op teamresultaten.
Bij Firmament gaan werken aan concrete met het team afgesproken èn door het team gedragen resultaten hand in hand met het realiseren van een open en plezierige werksfeer waarin die resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Eigenaarschap is een belangrijk(st)e sleutel

lencioni teamontwikkeling

Eigenaarschap is iets anders dan betrokkenheid of verantwoordelijkheid nemen. Eigenaarschap is op een dieper niveau verankerd in het wezen van het individu en daarmee in het hart van de organisatie. Om als lid van het team eigenaarschap te kunnen nemen voor jouw deel én het geheel, is het noodzakelijk om wederzijds begrip te creëren over de dagelijkse problematiek waar mee ieder van doen heeft en de eisen waaraan ieder moet voldoen. Het onderling begrip verdiept de relaties, versterkt de samenwerkingsverbanden, de mate waarin een dialoog kan worden aangegaan en een oplossing kan worden gevonden ten dienste van het geheel.

Vier perspectieven spelen daarbij een rol:
• het ik-perspectief: welke unieke kwaliteiten hebben we in huis en hoe laten we die tot zijn recht komen?
• het wij-perspectief: hoe werken wij optimaal samen vanuit onze kwaliteiten en rollen?
• het het-perspectief: wat is onze gemeenschappelijke opdracht en wat zijn onze taken?
• het zij-perspectief: wat zijn de behoeftes van onze klanten/stakeholders, hoe dienen wij hen het beste. Hoe werken wij in partnership samen en sluiten wij aan bij het externe beroepenveld?

Flexibel en doelgericht
Het teamprogramma wordt samen met de klant op maat ingericht naar de wensen en actualiteit van het team. Voor het ontwerp wordt meestal een programmateam gevormd met vertegenwoordigers van het team en de teamcoach. Het teamtraject steken we in als een teamreis waarvan vooraf concreet de focus en het doel worden vastgesteld, waarbij de route naar voortschrijdend inzicht wordt bepaald. Hierbij past ook de metafoor “de brug bouwen terwijl we er overheen lopen”. De eerste stap is uiteraard het nemen van eigenaarschap voor de focus en het doel van de reis waarbij concrete resultaten worden geformuleerd. Het reisplan zal vervolgens, in co-creatie met een programmateam, worden opgesteld en tijdens de reis worden aangescherpt en bijgesteld. De nulmeting die het team op de eerste teambijeenkomst doet en de gestelde doelstelling zijn daarbij een belangrijke leidraad. Uitgangspunt bij de invulling van de teambijeenkomsten is dat we inhoudelijke thema’s hand in hand laten gaan met de verbetering van samenwerking en gedrag. Naast begeleide teambijeenkomsten kan intervisie worden opgezet, aangesloten worden bij teamoverleg en bijvoorbeeld ‘een strippenkaart coaching’ de teamleider(s) en teamleden ondersteunen in het ontwikkelproces.

Richting, Ruimte, Resultaat en Rekenschap vanuit Relatie
Een besturingsfilosofie van deze 4 R’en past ons. Resultaatverantwoordelijke teams hebben in onze ogen zowel richting als ruimte nodig om hun resultaten te kunnen bereiken. De verdiepte relatie tussen de teamleden maakt dat teamleden transparant durven te zijn in hun successen én in hun tekortkomingen. Het rekenschap vragen of afleggen past in onze ogen bij een lerend, innoverend en zich ontwikkelend team.

Beeldbepalende Projecten
Brandweer Management Teamtraject
HPA Teamprogramma Uitvoering Regelingen
Inholland: Teamfocustrajecten
Hogeschool Utrecht YodTum Teamtraject
Sita Workshop Simply the Best
Inholland Inservice: teamontwikkeling en vissievorming van binnuit

Teamprogramma's
Teamperformance en Teamdynamiek
De Teamreis (YodTum)